Preskocit navigáciu

Vojenská polícia


 1. Definícia

 2. Úlohy zo zákona

 3. Pôsobnosť

Definícia

Vojenská polícia bola zriadená 21. januára 1991. Vo svojej činnosti sa spočiatku riadila internými normatívnymi aktami. Od marca 1992 upravuje jej činnosť Zákon č.124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. Činnosť Vojenskej polície sa ďalej riadi platnými predpismi branného zákonodarstva, Trestným zákonom, Trestným poriadkom, Zákonom o priestupkoch atď. Vybrané ustanovenia týchto predpisov sú konkretizované internými normatívnymi aktami Ministerstva obrany.
Vojenská polícia je plno profesionálna zložka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Na čele Vojenskej polície stojí riaditeľ Vojenskej polície. Je priamo podriadený ministrovi obrany Slovenskej republiky.
Vojenská polícia sa zameriava najmä na predchádzanie závažnému protiprávnemu konaniu, javom a udalostiam. Zvýšenú pozornosť venuje problematike drog, ochrane zbraní, munície a výbušnín. Popri prevencii, ktorá je chápaná ako jedna z rozhodujúcich aktivít k znižovaniu trestnej činnosti v Ozbrojených silách SR, je jej poslaním tiež trestná represia.

Vojenská polícia plní podľa zákona nasledujúce úlohy:

 • podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
 • podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
 • odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
 • koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu, odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje,
 • pátra po vojakoch a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva,
 • podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu,
 • podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
 • dohliada na bezpečnosť prevádzky a premávky vojenských motorových a ich prípojných vozidiel a premávky motorových a nemotorových vozidiel,
 • riadi premávku vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
 • vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel,
 • vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister,
 • vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
 • zabezpečuje osobnú bezpečnosť ministra,
 • zabezpečuje osobnú bezpečnosť určených osôb, ktorých okruh určí minister,
 • podieľa sa na ochrane lietadiel vo vojenských službách a ich letov
 • plní úlohy, ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
 • plní úlohy podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.

Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na:

 • vojakov a zamestnancov ministerstva pri plnení služobných úloh, ktoré stanoví minister,
 • osoby, ktoré sa nachádzajú vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
 • osoby, ktoré páchajú trestnú činnosť alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu, ktorý spravuje alebo užíva ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie.

Skočiť na menu


Share