Preskocit navigáciu

Verejný opis vecí


Prečo Vojenská polícia vyhlasuje verejné opisy vecí?


Vojenský policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činnému v trestnom konaní alebo na rozhodnutie orgánu príslušného na prejednanie priestupku. Vojenský policajt vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní odo dňa zaistenia.

Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo priestupkom, vojenský policajt je oprávnený zaistenú vec bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na prejednanie priestupku.
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci, vojenský policajt vráti vec osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie vrátenej veci potvrdí táto osoba svojím podpisom na úradnom zázname o vrátení veci.
Ak si vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, Vojenská polícia vec odovzdá ministerstvu obrany a vyhlási verejný opis veci.
Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie vlastníka alebo oprávneného držiteľa osoby, a to spolu s výzvou, aby sa vlastník alebo oprávnený držiteľ prihlásil do jedného roka odo dňa zaistenia veci. Po uplynutí lehoty sa vec stáva majetkom štátu.
Ministerstvo obrany rozhodne, ktoré z vecí, ktoré sa stali majetkom štátu, využije pre potreby štátnej správy, Vojenskej polície alebo Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pre veci, ktoré nie sú využiteľné pre štátnu správu, Vojenskú políciu alebo Ozbrojené sily Slovenskej republiky, ministerstvo obrany určí právny subjekt, ktorý veci vydraží. Pri neúspešnosti dražby vecí právny subjekt určený ministerstvom obrany zabezpečí ekologické zlikvidovanie vecí.

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, ministerstvo obrany uloží zaistenú vec do úschovy a odkáže tieto osoby, aby si svoj nárok na zaistenú vec uplatnili v občianskoprávnom konaní.
Tieto oprávnenia a povinnosti vyplývajú Vojenskej polícii zo zákona č. 124/1992 o Vojenskej polícii /§ 13a/.

Názov Popis Stiahnuť
2024 Dron, sivej farby, sivé oplášťovanie, štvorvrtuľový, značka Drone Pro [pdf] Uvedená vec bola dňa 19.2.2024 v čase 9:00 hod. nájdená v objekte Šrobárových kasárni, Komenského 39A Košice a následne bola zaistená v rámci objasňovania priestupku.
Zverejnené dňa 16.04.2024
2024 Dron, sivej farby, sivé oplášťovanie, štvorvrtuľový, značka Drone Pro [pdf] (624.15 kB)
opis vecí - Fotopasca [pdf] Fotopasca zn. EVOLVEO STRONGVISION R1 opis vecí - Fotopasca [pdf] (283.84 kB)

Skočiť na menu


Share