Preskocit navigáciu

Oznámenie riaditeľa Vojenskej polície o začatí zaraďovania vojakov do aktívnych záloh


OZNÁMENIE MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
O ZARADENÍ VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH V ROKU 2018


Podľa čl. 1 ods. 1 služobného predpisu ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený v nadväznosti na § 14 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povin-nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 570/2005 Z. z.“)

 riaditeľ Vojenskej polície uverejňuje

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ZARAĎOVANIA VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH

Názov funkcie, plánovaná vojenská hodnosť, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený, kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený
a odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený, ak sa vy-žadujú, sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Podmienky zaradenia:

Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do kto-rej má byť zaradený,
b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo vojenskú hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu než aká je plánovaná na výkon tejto funkcie,
c) spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú,
d) je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,
e) je bezúhonný,
f) je spoľahlivý,
g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h) je občanom,
i) nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2 zákona
č. 570/2005 Z. z.,
j) uzatvoril dohodu o zaradení do aktívnych záloh.

Názov vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v zálohe pripravovaný:
1. ženijný prápor Sereď,
2. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava,
3. 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov,
4. Vojenská polícia.

Zoznam požadovaných dokladov:

Vojak v zálohe predkladá žiadosť o zaradenie do aktívnych záloh, ktorej vzor je samo-statnou prílohou k tomuto oznámeniu.
K žiadosti vojak v zálohe prikladá:
a) výpis zo zdravotnej dokumentácie (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu),
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
c) osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
d) osvedčenú kópiu dokladu o získaných oprávneniach, osvedčeniach,
e) čestné vyhlásenie o spoľahlivosti (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu),
f) vyplnený osobný dotazník (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu).
Tlačivá je možné stiahnuť aj tu: https://www.regrutacia.sk/70-sk/aktivne-zalohy/.

Pri funkciách, kde sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny „C“ alebo „CE“ dolo-žiť aj doklad o zdravotnej spôsobilosti, alebo vyšetrenie perimetra a platný doklad o psy-chickej spôsobilosti vodiča v prípade, ak nie sú zapísané vo vodičskom preukaze (alebo už skončila platnosť týchto dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobi-losti).

Predpokladaný dátum zaradenia do aktívnych záloh: od 1. januára 2019Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. In-formácie týkajúce sa kontaktov na regrutačné skupiny sú uverejnené na webovej stránke

https://www.regrutacia.sk/50-sk/regrutacne-skupiny.

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť Personálnemu úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky prostredníctvom regrutačnej skupiny podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do
31. augusta 2018.
Ak vojak v zálohe podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16,
911 27 Trenčín
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

 Autor: VP - Dátum:
Čítanosť: 2313
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share