Preskocit navigáciu

Vykonané aktivity za uplynulé obdobie


Prehľad aktivít v roku 2019

V termíne od 14. 1.-18. 1. 2019 v priestoroch výcvikovej základne poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície a plánovacia konferencia mnohonárodného plánovacieho tímu. Hlavným cieľom tohto štábneho nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom SHARP LYNX 19. Zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Začatie procesu spracovávania operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD) na základe už doposiaľ vydaných rozkazov.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov mnohonárodného plánovacieho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení a plánovacích konferencií v roku 2019, príprava vytvorenia logistickej databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému cvičeniu. Zabezpečenie spojenia a kompletného logistického zabezpečenia počas spomínaného medzinárodného cvičenia. Vytvorenie hodnotiaceho tímu k hodnoteniu pripravovaného cvičenia. Jednou s tém bolo aj vytvorenie hodnotiaceho tímu z dôvodu zhodnotenia pripravenosti práporu vojenskej polície Gruzínska, ktorý ma tendenciu následného vstúpenia do spoločného medzinárodného projektu NATO MNMPBAT. Cieľom hodnotenia je zistiť techniku a používané zbrane gruzínskou vojenskou políciou za účelom kompatibility s ostatnými členskými štátmi v danom medzinárodnom vojenskom zoskupení vojenskej polície.

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT) sa v termíne od 25.3.-29.3.2019 na pôde Akadémie Ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v priestoroch simulačných technológií uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT) a pracovné stretnutie hlavného mnohonárodného plánovacieho tímu. Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému CPX cvičeniu SHARP LYNX 2019. Taktiež cieľom tohto spoločného štábneho nácviku príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP. Po získaní varovného rozkazu od nadriadeného stupňa bolo vykonanie analýzy operácie a následne spracovanie varovného rozkazu veliteľa práporu NATO MNMPBAT. Vykonanie prvopočiatočnej fázy MDMP spolu s analýzou danej misie a IPB.
Hlavným cieľom stretnutia mnohonárodného plánovacieho tímu bolo zosúladenie hlavných aktivít NATO MNMPBAT na rok 2019 s výhľadom na rok 2020, príprava príslušníkov NATO MNMPBAT k pripravovanému CPX cvičeniu SHARP LYNX 2019, vytvorenie Mel-Mil-ov, zosúladenie počtov za jednotlivé krajiny spolu s materiálnym vybavením predmetného cvičenia. Príprava kontrolných listov na hodnotenie pripravenosti príslušníkov Gruzínskej Vojenskej polície, ktoré sa uskutoční v apríli 2019 počas cvičenia Gruzínskej Vojenskej polície. Účelom cvičenia bolo predstavenie svojich spôsobilostí a zahájenia prístupových rokovaní s úmyslom vstupu Vojenskej polície Gruzínskej republiky do medzinárodného projektu NATO MNMPBAT.


Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície ( NATO MNMPBAT) sa v termíne od 11. 5. do 17.5. 2019 v priestoroch výcvikovej základne chorvátskych ozbrojených síl Kovčanje, Mali Lošinj uskutočnila medzinárodná aktivita príslušníkov štábu mnohonárodného NATO MNMPBAT. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo vykonávanie činnosti v rámci vojenského rozhodovacieho procesu, kde hlavnou úlohou bolo vydanie operačného rozkazu pre podriadené jednotky k vykonaniu zabezpečenia ochrany a sprevádzania vojenských konvojov. Cieľom bolo precvičenie si svojich činností pri zabezpečení vojenských konvojov pre ostatné jednotky a tým prehlbovať svoju spôsobilosť v oblasti Mobility Support. Prínosom počas tejto aktivity boli aj neoceniteľné rady zo strany príslušníkov centra výnimočnosti Vojenskej polície ( NATO MP CoE) hlavne v rozhodovacom procese. Vytýčené úlohy a ciele boli v plnej miere splnené.


V súlade s plánom zahraničných aktivít na rok 2019 sa v termíne od 2. do 6. decembra 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie hlavného plánovacieho tímu a inicializačná konferencia k pripravovanému medzinárodnému cvičeniu „SHARP LYNX 2020“. Pracovné stretnutie pozostávalo z 2 syndikátov. V prvom hlavnom syndikáte boli zaangažovaný členovia operačných skupín zo všetkých štyroch krajín, tvoriacich spoločný medzinárodný projekt spolu s príslušníkmi logistiky a BOI a KIS. Druhá skupina pozostávala z hlavných predstaviteľov štábu NATO MNMPBAT.
Programom pracovného stretnutia hlavného plánovacieho tímu bolo zhodnotenie činnosti NATO MNMPBAT v roku 2019 a vyhodnotenie cvičenia SHARP LYNX 2019 zástupcom Chorvátska kpt. STANKIČOM, ktoré sa konalo v Chorvátsku v máji 2019. Bol predstavený plán hlavných aktivít NATO MNMPBAT na rok 2020. Počas pracovného stretnutia bolo odovzdané predsedníctvo medzinárodného práporu poľskej strane, ktorá bude v roku 2020 predsedať všetkým plánovacím konferenciám týkajúcich sa činnosti NATO MNMPBAT a zodpovedať za prípravu nadchádzajúceho spoločného cvičenia. Taktiež boli odovzdané hlavné riadiace kľúčové pozície v tomto medzinárodnom prápore. Slovenská republika v roku 2020 bude zastrešovať dve pozície v NATO MNMPBAT a to veliteľa TOC-u a veliteľa vyšetrovacieho tímu.

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície ( NATO MNMPBAT) sa v termíne od 27. 1.-31.1. 2020 v priestoroch výcvikovej základne poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície a prvá plánovacia konferencia mnohonárodného plánovacieho tímu. Hlavným cieľom tohto štábneho nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom SHARP LYNX 20. Zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Začatie procesu spracovávania operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD) na základe už doposiaľ vydaných rozkazov.
Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov mnohonárodného plánovacieho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení a plánovacích konferencií v roku 2020, príprava vytvorenia logistickej databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému cvičeniu (SOR).Vykonanie rekognoskácie samotných výcvikových priestorov vo vojenskom priestore Wedrzyň. Vydanie prvého tzv. „WARNING ORDER-u“ pre veliteľa mnohonárodného práporu Vojenskej polície. Predmetnej aktivity sa zúčastnili aj príslušníci gruzínskej Vojenskej polície, ktorí vystupujú v roli pozorovateľa.

Vojenská polícia MO SR má záujem o pokračovanie v spoločnom medzinárodnom projekte NATO MNMPBAT i v nadchádzajúcom období s tým, že v tomto projekte je prospešná pre vzdelávanie príslušníkov Vojenskej polície v oblasti operačného plánovania, zvyšovania si jazykovej úrovne a tým nemalou mierou prispievať k zvyšovaniu jednotlivých spôsobilostí Vojenskej polície.


Prehľad aktivít v roku 2018

V termíne od 5.2. do 9.2. 2018 v priestoroch výcvikovej základne poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície a prvá plánovacia konferencia mnohonárodného plánovacieho tímu. Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom SHARP LYNX 2018. Zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Začatie procesu spracovávania operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD) na základe už doposiaľ vydaných rozkazov.

V čase od 23.4.-27.4.2018 na pôde Akadémie Ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v priestoroch simulačných technológií sa uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT) a pracovné stretnutie mnohonárodného plánovacieho tímu. Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému CAX cvičeniu SHARP LYNX 2018. Taktiež cieľom tohto spoločného štábneho nácviku príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP. Spracovanie a vydanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD) v súlade s vydaným OPLAN-om, scenárom k cvičeniu SHARP LYNX 2018 a vydanie čiastkového rozkazu (FRAGO). Vykonanie prvopočiatočnej fázy MDMP spolu s analýzou danej misie a IPB.

V termíne od 28.5.-8.6.2018 v priestoroch simulačných technológií na pôde Národnej akadémie obrany v Brne uskutočnilo spoločné stretnutie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT). Hlavným cieľom tohto stretnutia, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií. Spoločné precvičenie jednotlivých spôsobilostí Vojenskej polície s prihliadnutím na zabezpečenie policajných činností v medzinárodnom krízovom manažmente. Stretnutie bolo hlavne zamerané na precvičenie si spôsobilostí v oblasti zabezpečenia ochrany a presunov vojenských konvojov, práca so zajatcami v zajateckých táboroch, prvotné zabezpečenie miesta dopravnej nehody a vykonávanie vyšetrovania. Spolupráca s lokálnymi autoritami ako sú civilná polícia, vládne a mimovládne organizácie a spolupráca s aliančnými vojskami nasadenými v oblasti operačnej zodpovednosti. Spoločná výmena skúsenosti s americkými príslušníkmi národnej gardy. Cieľom tohto spoločného stretnutia príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Precvičiť si za pomoci simulačných technológií reakciu na jednotlivé nasimulované incidenty a správna reakcia na dané incidenty, vyhodnotenie danej situácie, prenikanie relevantných informácií.
Účasť príslušníkov Vojenskej polície v spoločnom medzinárodnom zoskupení NATO MNMPBAT má vysoký prínos z dôvodu vzájomnej výmeny skúsenosti medzi príslušníkmi jednotlivých členských krajín tohto zoskupenia. Spoločné budovanie a rozširovanie policajných činností má za následok pozitívny rozvoj jednotlivých oblastí spôsobilostí vojenskej polície.


Cvičenie „GUARDIAN ANGEL 2018“ bolo vykonané v dňoch 30.09.- 06. 10. 2018 vo VVP Betera, Španielsko. Účasť príslušníkov VP MO SR na uvedenej aktivite bola zrealizovaná na základe pozvánky I. práporu Vojenskej polície Španielskej armády. Ciľom spoločného cvičenia bolo unifikovať, precvičiť a preveriť procedúry postupu jednotky Vojenskej polície deklarovanej do BG V4 EU v súlade s NATO a národnými doktrínami, precvičiť a preveriť poznatky postupov v operáciách Vojenskej polície v súlade s NATO a národnými doktrínami, precvičiť a preveriť plánovanie, koordináciu a poskytovanie policajnej podpory v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Oboznámiť sa s procedúrami a vymeniť si skúsenosti s jednotkami Vojenskej polície Španielskej armády, Vojenskej polície Španielskych vzdušných síl, Vojenskej polície Vojenskej záchrannej jednotky, Vojenskej polície Španielskej Kráľovskej gardy a jednotkami Vojenskej polície krajín NATO. Cvičenie bolo založené na vytvorených incidentoch v systéme výcvikových priestorov, kde čaty vojenskej polície čelili rôznym situáciám podľa scenára a následne sa analyzovali ich reakcie a správnosť postupov.

Prehľad aktivít v roku 2017


Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 1.2. do 3.2. 2017 v priestoroch výcvikovej základne poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície a prvá plánovacia konferencia mnohonárodného plánovacieho tímu. Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom SABER STRIKE 17. Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBAT sa uskutoční v Poľsku a v Nemecku pod záštitou mnohonárodného zboru severo-východ ( MNC NE) v termíne 2.6.-16.6.2017. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2017 predchádzalo spoločné štábne cvičenie na pôde akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v apríli 2017. Náplňou štábneho cvičenia bolo spracovanie operačného rozkazu k vykonaniu spomínaného medzinárodného cvičenia a zosúladenie, aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov mnohonárodného plánovacieho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení a plánovacích konferencií v roku 2017, príprava vytvorenia logistickej databáze cvičiacej jednotky a k pripravovanému cvičeniu. Zabezpečenie spojenia a kompletného logistického zabezpečenia počas spomínaného medzinárodného cvičenia. Členovia mnohonárodného plánovacieho tímu spracovali požiadavku pre NATO Centrum výnimočnosti Vojenskej polície ( NATO MP CoE Bydgoszcz) pre poskytnutie ich podpory pre NATO MNMPBAT na nasledujúce trojročné obdobie.

Na základe zaslania oficiálnej pozvánky z mnohonárodného zboru severo-východ, ktorý je organizátorom medzinárodného cvičenia SABER STRIKE sa v termíne od 19.3.- 24.3. 2017 uskutočnila pracovná konferencia k príprave operačného plánu. Keďže Vojenská polícia aktívne participovala na uvedenom cvičení, ako člen mnohonárodného práporu vojenskej polície, bol detailne rozpracovaný operačný plán v súlade s už vytvoreným scenárom cvičenia. Príslušníci mnohonárodného práporu vojenskej polície počas cvičenia vystupovali ako podporná jednotka pre cvičiace jednotky. Hlavnou úlohou práporu Vojenskej polície bolo zabezpečenie policajnej podpory pre dislokované jednotky a tým precvičiť činnosť Provost Marshal Offic-u, ktorý počas cvičenia vystupoval ako cvičiaca jednotka. Súčasne počas cvičenia prebiehala aj certifikácia príslušníkov štábu mnohonárodného zboru severo-východ, ktorého súčasťou je aj Provost Marshal Office. Policajná príloha OPLAN-u , ktorá tvorí časť hlavného operačného plánu bola koncipovaná tak, aby plnila všetky policajné úlohy vo všetkých fázach danej operácie a tým precvičila deklarované spôsobilosti mnohonárodného práporu vojenskej polície.

Na základe zaslania oficiálnej pozvánky z mnohonárodného zboru severo-východ, ktorý bol organizátorom medzinárodného cvičenia SABER STRIKE sa v termíne od 28.3.-12.4. 2017 uskutočnila pracovná konferencia k príprave MEL-MIL. Vojenská polícia sa aktívne podieľala na uvedenom cvičení ako člen mnohonárodného práporu vojenskej polície. Členmi plánovacieho tímu, boli detailne rozpracované MEL MIL po jednotlivých dňoch samotného cvičenia s prihliadnutím na jednotlivé fázy daného cvičenia. Fázy cvičenia boli vytvorené v súlade s vytvoreným scenárom cvičenia. Príslušníci mnohonárodného práporu vojenskej polície počas cvičenia plnili úlohu ako podporná jednotka pre cvičiace jednotky. MEL MIL-y boli koncipované tak, aby sa precvičili hlavné úlohy práporu Vojenskej polície, ktorý zabezpečoval policajnú podporu pre dislokované jednotky a tým precvičil aj činnosť samotného Provost Marshal Offic-u, ktorý počas cvičenia vystupoval ako cvičiaca jednotka. Vytvorené MEL MIL-y boli zapracované v systéme JEMM, ktorý používajú počas cvičení aliančné vojská NATO a boli koncipované tak, aby zahrňovali všetky policajné úlohy vo všetkých fázach danej operácie a tým precvičili deklarované spôsobilosti mnohonárodného práporu vojenskej polície.

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT) sa v termíne od 24.4.-28.4.2017 na pôde Akadémie Ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v priestoroch simulačných technológií sa uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT), plánovacia konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie mnohonárodného plánovacieho tímu. Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom SABER STRIKE 17 a zosúladenie, aktualizácia jednotlivých SOP. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD) v súlade s vydaným OPLAN-om a scenárom k cvičeniu SABER STRIKE 17. Dané spoločné cvičenie sa uskutočnilo pod záštitou mnohonárodného zboru severo-východ (MNC NE ) v priestoroch veliteľstva mnohonárodného zboru severo-východ v poľskom Štetíne a taktiež vo výcvikovom priestore americkej armády v nemeckom Grafenwore.

Hlavným cieľom stretnutia hlavného plánovacieho tímu bolo zosúladenie hlavných aktivít NATO MNMPBAT na rok 2017 s výhľadom na rok 2018, príprava príslušníkov NATO MNMPBAT k pripravovanému cvičeniu SABER STRIKE 17 a k pripravovanému cvičeniu SHARP LYNX 2018. Hlavnými témami hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT bolo prerokovanie otázok spojených s možným vyslaním príslušníkov NATO MNMPBAT do Afganistanu alebo Iraku na pozície inštruktorov a mentorov afganskej alebo irackej polície. Taktiež bola prediskutovaná otázka možného vyslania príslušníkov NATO MNMPBAT-u do Iraku ako súčasť GLOBAL Coalition proti ISIL.

V termíne 2.6.-15.6.2017 sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie „SABER STRIKE-17“ pod záštitou mnohonárodného zboru severo-východ ( MNC NE ) , kde štáb NATO MNMPBAT plnil úlohy ako podporný prvok jednotkám nasadeným do operácie. Mnohonárodný prápor vojenskej polície bol súčasťou LOCON-u v priamej podriadenosti LCC. Všetky úlohy a činnosti boli koordinované a riadené prostredníctvom Provost Marsahal Offic-u, ktorý bol súčasťou LCC. Úlohou štábu mnohonárodného práporu vojenskej polície bolo reagovať na požiadavky a rozkazy nadriadeného stupňa, zasielať hlásenia o priebehu vykonávania a o ukončení danej úlohy. Zasielať pravidelné hlásenia a zúčastňovať sa pravidelných porád a briefingov. Cvičenie bolo uskutočnené formou počítačových simulácií, vopred pripravených incidentov a zadávaním požadovaných vstupov zaškolenými operátormi z každej cvičiacej jednotky.

V termíne 4.-7.9. 2017 sa uskutočnila pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície v chorvátskom Brijuni za účasti príslušníkov štátov Českej, Poľskej republiky, Chorvátska a Slovenska. Hlavnou témou rokovania bolo schválenie plánu aktivít na rok 2018. Kľúčovými aktivitami v roku 2018 budú: štábny nácvik príslušníkov štábu NATO MNMPBAT vo februári a v apríli, hlavná plánovacia konferencia v máji, cvičenie SHARP LYNX-18 v júni, stretnutie riadiaceho výboru v septembri a výročná konferencia riadiaceho výboru a hlavného plánovacieho tímu spolu s kľúčovými príslušníkmi štábu v novembri.


V súlade s plánom zahraničných aktivít na rok 2017 sa v termíne od 4. do 8. decembra 2017 uskutočnila výročná konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT, pracovné stretnutie hlavného plánovacieho tímu a štábny nácvik príslušníkov štábu mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT). Počas stretnutia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT bolo vyhodnotené pôsobenie NATO MNMPBAT za rok 2017a bola predstavená vízia aktivít pre rok 2018. Bola prejedená problematika súvisiaca s aktivitami pre rok 2018 ako aj odsúhlasenie štruktúry mnohonárodného práporu, riadiacej skupiny pre aktivity na rok 2018, technické aspekty aktivít nasledujúceho roka 2018.
Pracovné stretnutie hlavného plánovacieho tímu pozostávalo z 2 syndikátov. V prvom hlavnom syndikáte boli zaangažovaný členovia operačných skupín zo všetkých štyroch krajín, tvoriacich spoločný medzinárodný projekt spolu s príslušníkmi logistiky a BOI a KIS. Druhá skupina pozostávala z hlavných predstaviteľov štábu NATO MNMPBAT. Programom pracovného stretnutia hlavného plánovacieho tímu bolo zhodnotenie činnosti NATO MNMPBAT v roku 2017 a vyhodnotenie cvičenia „SABER STRIKE -17“zástupcom veliteľa práporu mjr. Gubášom, ktoré sa konalo v poľskom Štetíne a v nemeckom Grafenwohre v júni 2017. Bol predstavený plán hlavných aktivít NATO MNMPBAT na rok 2018 spolu s výhľadom na rok 2019. Počas pracovného stretnutia bolo odovzdané predsedníctvo medzinárodného práporu českej strane, ktorá bude v roku 2018 predsedať všetkým plánovacím konferenciám týkajúcich sa činnosti NATO MNMPBAT a zodpovedať za prípravu nadchádzajúceho spoločného cvičenia. Taktiež boli odovzdané hlavné riadiace kľúčové pozície v tomto medzinárodnom prápore.

Rok 2016

V rámci projektu NATO MNMPBAT sa v termíne od 31.1.- 5.2.2016 v priestoroch výcvikovej základne špeciálnych vojsk Vojenskej polície v poľskom Miňsk Mazowiecki uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu práporu. Hlavným cieľom tohto spoločného štábneho nácviku príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT, spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD), zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému cvičeniu pod názvom ANAKONDA -16.

V termíne od 29.2. do 4.3. 2016 sa v priestoroch Akadémie Národnej Obrany v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo pracovné stretnutie príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a príslušníkov hlavného plánovacieho tímu, kde jednou z hlavných úloh bolo spracovanie OPORD-u na vykonanie pripravovaného cvičenia ANAKONDA-16, aktualizácia SOP a oboznámenie sa nových príslušníkov s aktuálnou dokumentáciou NATO MNMPBAT.

V čase od 17.-22.4. 2016 na pôde Národnej Akadémie Obrany ČR v Brne uskutočnilo štábne cvičenie za pomoci simulačných technológií a prvé stretnutie hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT ( CCG) a stretnutie členov hlavného plánovacieho tímu. Cieľom tohto spoločného štábneho nácviku príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním cvičenia v júni 2016. Precvičenie si za pomoci simulačných technológií reakciu na jednotlivé nasimulované incidenty a správna reakcia na dané incidenty, vyhodnotenie danej situácie, prenikanie patričných informácií.
Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2016, príprava vytvorenia databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému medzinárodnému cvičeniu ANAKONDA-16, spracovanie cvičiacich cieľov k spomínanému cvičeniu. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičenia ANAKONDA -16 v súlade s pripravovanou Technickou dohodou.

V termíne 6. – 18.6.2016 prebiehalo v Poľsku medzinárodné cvičenie ANAKONDA-16 na taktickej úrovni vo forme CPC a LIVEX cvičenia s cieľom precvičiť jednotlivé nominované jednotky v procese plánovania a vykonania bojových operácií aliancie NATO. Cvičenie sa uskutočnilo v 6 výcvikových priestoroch Armády Poľskej republiky. Štáb mnohonárodného práporu Vojenskej polície bol dislokovaný vo výcvikovom priestore špeciálnych síl Vojenskej polície Poľska v Miňsk Mazowiecki. Úlohou EVAL Team-u bolo počas cvičenia hodnotiť činnosti príslušníkov MNMPBAT na základe vypracovaných MEL/MIL listov. Hodnotenie bolo vykonávané na činnosti realizované štábom práporu a taktiež na činnosti vykonávané taktickými jednotkami. Mojou úlohou bolo počas cvičenia koordinovať činnosti príslušníkov EVAL Team-u, tak aby boli pokryté všetky rozhodné aktivity súvisiace s činnosťou MNMPBAT. Všetky MEL/MIL listy boli na dennej báze vyhodnocované a počas brífingov prezentované riaditeľstvu cvičenia. Na záver bolo spracované komplexné vyhodnotenie činností MNMPBAT, pričom záverečné hodnotenie bolo klasifikované známkou EXCELLENT.

 

2015

Záverečná plánovacia konferencia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie hodnotiaceho a plánovacieho tímu k pripravovanej certifikácie práporu NATO MNMPBAT

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 21.9. do 25.9. 2015 na pôde Národnej Akadémie Obrany ČR v Brne uskutočnila záverečná plánovacia konferencia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie hodnotiaceho a plánovacieho tímu k pripravovanej certifikácie práporu NATO MNMPBAT.

Hlavným cieľom spomínanej aktivity bolo dopracovanie a zladenie pracovnej dokumentácie štábu práporu (SOP) a vykonanie poslednej kontroly dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri 2015 zo strany hodnotiaceho tímu ( CREVAL tímu).
Medzinárodné cvičenie COMPACT EAGLE-15 sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu NATO MNMPBAT. Zladenie plánu hlavných aktivít NATO MNMPBAT na nadchádzajúci rok a príprava podkladov k pripravovanému cvičeniu ANAKONDA-16.

Obsahom záverečnej plánovacej konferencie bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom záverečnej plánovacej konferencie plánovacieho tímu bolo zosúladenie zoznamu cvičiacich, aktualizácia zoznamu jednotlivých MEL MIL, ktoré boli vytvorené pre účely medzinárodného cvičenia COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas spomínaného cvičenia. Príslušníci CREVAL tímu sa zamerali na finalizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná spomínaná certifikácia štábu NATO MNMPBAT v novembri 2015. Pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov. Bol spracovaný zoznam materiálu jednotlivca a vojenského špeciálneho materiálu, ktorý bude predmetom certifikácie.

Právny poradcovia z jednotlivých členských krajín pokračovali v posudzovaní Implementačnej dohody po právnej stránke. Po spoločnom odsúhlasení členských krajín boli v spomínanom dokumente vykonané úpravy spolu s vecnými expertami problematiky z vojenských polícií jednotlivých účastníkov prediskutované a upravené najmä nasledujúce prílohy návrhu Implementing Arrangement (IA):

Annex B – Organizational structure, rotary posts and declared capabilities,

Annex C – Concept of NATO MNMPBAT employment in operations,

Annex D – NATO MNMPBAT training and exercises,

Annex E – NATO MNMPBAT participant, partner and observer,

Annex F – Military Police (MP),

Annex G – Other issues to NATO MNMPBAT.

 

Pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT a hodnotiaceho tímu CREVAL

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 24.8. do 28.8. 2015 vo výcvikovom priestore Chorvátskej armády Mali Lošinj- Kovčanje uskutočnila pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT a hodnotiaceho tímu CREVAL.

Hlavným cieľom pracovnej konferencie, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Zladenie plánu hlavných aktivít na nadchádzajúce roky 2016 a 2017. Medzinárodné cvičenie COMPACT EAGLE-15 sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2015 bude predchádzať záverečná plánovacia konferencia spoločne s hodnotiacim tímom v priestoroch akadémie AČR V Brne v septembri 2015.

Cieľom pracovnej konferencie bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2015, príprava vytvorenia databázy cvičiacej jednotky k pripravovanému medzinárodnému cvičeniu COMPACT EAGLE-15, spracovanie cvičiacich cieľov ku cvičeniu COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičenia COMPACT EAGLE-15.Príslušníci skupiny CREVAL sa zamerali na aktualizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná certifikácia štábu práporu v novembri 2015, pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov.

Účasť na medzinárodnom logistickom cvičení „Capable Logistician -2015“ v maďarskom výcvikovom priestore Bakony


Štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBAT

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 11.5. do 15.5. 2015 v priestoroch výcvikového priestoru Lešť uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBAT.

 Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBAT sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2015 bude predchádzať spoločné štábne cvičenie za podpory simulačných technológií (CAX) v simulačnom priestore výcvikového centra armády Českej republiky v Brne v septembri 2015.

Cieľom tohto spoločného štábneho nácviku príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2015, príprava vytvorenia databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému štábnemu cvičeniu za pomoci simulačných technológií (CAX) v Brne a medzinárodnému cvičeniu COMPACT EAGLE-15, spracovanie cvičiacich cieľov ku cvičeniu COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičení CAPABLE LOGISTICIAN-15 a COMPACT EAGLE-15.Príslušníci CREVAL skupiny sa zamerali na aktualizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná certifikácia štábu práporu v novembri 2015, pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov.

Štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBn) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBn spolu s právnymi poradcami z každej participujúcej krajiny.

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBn) sa v termíne od 23.2. do 27.2.2015 v priestoroch poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki uskutočnilo spoločné štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBn) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBn spolu s právnymi poradcami z každej participujúcej krajiny.

Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBn sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde súčasťou tohto cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2015 bude predchádzať spoločné štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO MNMPBn vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť v poslednom aprílovom týždni tohto roku a spoločné štábne cvičenie za podpory simulačných technológií (CAX) v simulačnom priestore výcvikového centra armády Českej republiky v Brne v septembri 2015. Taktiež vybraní príslušníci mnohonárodného práporu budú participovať na medzinárodnom logistickom cvičení pod názvom CAPABLE LOGISTICIAN -15 vo vojenskom výcvikovom priestore armády Maďarska v Bakony v júni 2015.Cieľom tohto spoločného štábneho cvičenia príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBn. Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2015, príprava vytvorenia databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému štábnemu cvičeniu za pomoci simulačných technológií (CAX) v Brne a medzinárodnému cvičeniu COMPACT EAGLE-15, spracovanie cvičiacich cieľov ku cvičeniu COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičení CAPABLE LOGISTICIAN-15 a COMPACT EAGLE-15.Príslušníci CREVAL skupiny sa zamerali na aktualizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná certifikácia štábu práporu v novembri 2015, pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov. Vzišla otázka stanoviť odborníkov hodnotenia chemickej a zdravotníckej oblasti.

Skupina právnikov sa počas konferencie zaoberala dole uvedenými otázkami:

- Posúdenie prílohy D k Implementačnej dohode v súlade s pripomienkami zástupcov účastníkov,

- ustanovenia ohľadne „combat readiness“ boli upravené tak, aby boli aplikovateľné pre všetky kategórie „combat readiness“,

- aktualizácia ustanovenia ohľadne procesu aktivácie NATO MNMPBAT pre operácie pod vedením NATO aj nie pod vedením NATO tak, aby boli v súlade s aktuálnymi doktrínami a praxou,

- doplnenie nových ustanovení ohľadne procesu aktivácie pre operácie pod vedením EÚ,

- doplnenie nových ustanovení ohľadne „pre-deployment preparation“ – boli vytvorené ustanovenia ohľadne Multinational Task Team a jeho úlohy v tejto aktivite,

- aktualizácia ustanovení ohľadne rozmiestnenia v AOO v súlade s aktuálnymi doktrínami a praxou,

- SR navrhla doplniť ustanovenia ohľadne žiadosti o participáciu v operácii (nie NATO a nie EÚ vedené operácie) – aby táto komunikácia prebiehala na úrovni ministrov obrán,

- SR navrhla vytvoriť nové ustanovenie v prílohe A k Implementačnej dohode ohľadom odovzdania informácií a dokumentácie aktuálnemu a novo zvoleného predsedu riadiacej a kontrolnej skupiny ( CCG Chairman).


2014 - v termíne od 22.9. do 30. 9. 2014 sa uskutočnilo medzinárodné štábne cvičenie mnohonárodného práporu vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBn), ktorý pozostáva zo štyroch členských krajín Slovenska, Českej republiky, Poľska a Chorvátska. LIVEX cvičenie SHARP LYNX-2014 sa konalo v priestoroch vojenského výcvikového priestoru AČR Březina. Tomuto pripravovanému cvičeniu predchádzali dve spoločné cvičenia príslušníkov štábu NATO MNMPBn. Za slovenskú stranu sa tohto štábneho cvičenia zúčastnilo 22 príslušníkov Vojenskej polície. Cieľom tohto spoločného medzinárodného cvičenia príslušníkov vojenských polícií ako aj príslušníkov 18 US brigády z Nemecka bolo precvičenie jednotlivých spôsobilostí v súlade s doktrínou ATP 3.7.2. Jednotlivé incidenty (MEL-MIL ) boli plánované v súlade splnením hlavných úloh v medzinárodných operáciách. Príslušníci štábu NATO MNMPBn mali možnosť si precvičiť svoje spôsobilosti v jednotlivých hlavných oblastiach ako sú: Mobility support operations, Security operations, Detention operations a Police operations. Nakoľko v roku 2015 končí platnosť certifikátu Combat Ready pre štáb NATO MNMPBn je v novembri 2015 plánované vykonanie ďalšej certifikácie jednotky v poľskej Varšave v rámci cvičenia mnohonárodného zboru severo - východ, pod názvom Compact Eagle 2015.

2013 – nasadenie účelového zoskupenia NATO MNMPBn v rámci medzinárodného cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013 na Slovensku.

2013 – účasť príslušníkov štábu práporu na cvičení MNC NE CPX „CRYSTAL EAGLE 13“ pre udržanie dosiahnutých spôsobilostí v Nemecku.

2012 – certifikačné cvičenie práporu v Poľsku – „SHARP LYNX 2012“, cvičenie bolo tematicky zladené s aktuálnou cvičiacou tematikou mnohonárodného zboru severovýchod v Štetíne (MNC NE) z dôvodu zladenosti výcvikového prostredia práporu s MNC NE v súvislosti s jeho afiláciou k zboru. NATO MNMPBn bol hodnotený výsledkom EXCELENT a bol mu udelený status Combat Ready. Platnosť certifikátu je 3 roky. Následne po vykonanej certifikáciu sa poľská strana zaviazala vykonať príslušné kroky na oslovenie predstaviteľov rezortov obrán participujúcich krajín s ponukou nasadenia NATO MNMPBn do operácií NATO, EU, OSN, príp. multilaterálneho krízového manažmentu.

2010 – tretie spoločné cvičenie práporu v Chorvátsku – „BLACK BEAR 10“, cvičenie navštívili zástupcovia NGŠ zúčastnených štátov a zástupca veliteľa MNC-NE.


2011 – štvrté spoločné cvičenie práporu na Slovensku – „BLACK BEAR 11“, cvičenie navštívil minister obrany SR a ďalší predstavitelia ozbrojených síl zúčastnených krajín.


2009 – druhé spoločné cvičenie práporu v Česku – „BLACK BEAR 09“, úspešne boli zvládnuté úlohy vrátane využitia leteckej a delostreleckej podpory, vytvorenie reálnych podmienok bolo podporené použitím prvkov MILES u 100% cvičiacich a techniky – potrebné prostriedky s obsluhou boli zlúčené zo stimulačných centier v ČR a zo Slovenska, cvičenie navštívil veliteľ MNC-NE.

2008 – prvé spoločné cvičenie práporu v Poľsku – „BLACK BEAR 08“, cvičenie navštívili náčelníci generálnych štábov zúčastnených krajín.

 
 


 

Skočiť na menu


Share